Cinlerin Şekilleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Önceki yazılarımızda sıkça belirttiğimiz üzere; cinlerin tıpkı bizler gibi Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan ve yalnızca ibadet ettiği düşünülen cinlerden insanlara genel olarak bir zarar gelmeyeceği düşünülür. Ehl-i sünnet uleması bunları tanır. Sâlih insanlar gibi çoğu alime görünür ve sohbet edebilirler. Kâfir ...Devamı

Eski Toplulukların Cinlerle İlgili İnanışları

Her kesiminde kötü ruh ve cinlere inanılırdı. Bâbillilere bu inançlar Sümerlerden geçtiğinden lügat de doğal olarak Sümerceydi. Babillilerin “edimmu.” adını taktığı kötü ruhlar, ölüm sonrası kendileri için yeterli ayinlerin yapılmaması yüzünden dünyaya döndüğüne inanılan sitemkar ölü ruhlardı. Bunların sağa sola musallat olduklarına inanılmış ve ...Devamı

Ruhçuluğun Kurucusu Dr. Bedri Ruhselman ve Hayatı

1898’de İstanbul Fındıklı’da dünyaya gelen, 18 Şubat 1960’da yaşadığı ikinci kalp krizi sonrasında “spatyom” dediği “ruhlar alemine” göçen hekim Bedri Ruhselman, metapsişik çalışmaların en kısa ifadeyle “ruhlarla bilimsel temasın” ülkemizdeki öncüsü olarak kabul edilir. Çerkes kökenli asker bir aileden gelen ve hiç evlenmeyen Ruhselman; ...Devamı

Vefk Nedir? Vefk Çeşitleri Nelerdir?

Lügatte “münasip, uygun veya uyum” manasındaki vefk, harflerin tek halleriyle yahut bileşik “havas” özelliklerini konu edinen harf ilminin bir koludur ve bu karışımın mistik manalar barındırdığı düşüncesini temel alır; dikdörtgen veya kare kutucuklar içine belirli şart ve zamanlarda belli yöntemlerle rakamlar, sayı değerindeki harfler, ...Devamı

İslam Öncesi Araplarda Cin İnancı

Cahiliye devri Arap toplumlarının ve bölgedeki diğer halkların cinler hakkındaki düşünceleri hurafelerle dopdoluydu. Genel olarak belki de can sıkıntıları ile ilgili olsa gerek hayatlarında; ruhlar aleminin önemli bir yeri vardı. Bazı ağaç ve taşlarda, mağara, kuyu ve benzeri mekanlarda hayatlarına etki edebilecek iyi ve ...Devamı

Hristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın Oğlu Diyor

Hristiyanların en büyük hatalarından biri kendi peygamberleri hakkında olmuştur. Onlar, yüce Allah’ın bir mucize olarak (el-Mü’minûn, 23/50) babasız yarattığı Hz. İsa hakkında tanrının oğlu gibi yanlış hükümler vermektedir. Onu bir insanmış gibi değil, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için yeryüzüne inen, tıpkı bizim gibi yaşayan tanrısal ...Devamı

İslam’a Göre Heykel, Biblo ve Resim Bulundurmak

Biblolar, suret ve resimler; içeriğine veya resmi yapıp bulunduranın maksadına göre hükümlendirilir. Tapınmak, hürmet saygı göstermek, uğurlu kabul etmek, takdis etmek gibi amaçlarla herhangi bir maddeyle, heykel veya biblo yapıp kullanmak, duvarlara asmak yahut mekanlarda bulundurmak, her şart ve koşulda asla câiz değildir, kesin ...Devamı

Evliyalar ve Kerametleri Hakkında

Genel olarak kabul gören ve bizim de itikadımız olan Ehl-i sünnet akaidine göre, velilerin kerametleri, yaşanmış evliya kerametleri haktır ve caizdir. İtikatta mezhebi olan Mutezile ile Şia hem veliyi hem de kerameti inkar eder. Keramet onlara göre caiz değildir. Tasavvufta kullanılan önemli kavramlardan olan ...Devamı

Berzah Alemi Hakkında Bilgiler

Berzah yani kabir alemi iki şey arasındaki vasıta yahut engel manasına gelir. Burada dünya ile ahiret arasında bulunan âlemden bahsedilmektedir. Süreç kişinin ölümünden başlayıp kıyamet gününün vukuuna kadar devam etmektedir dolayısıyla berzah alemi mevcuttur. Beden ölse de ruh canlı kalır. Kur’ân-ı Kerim’de, üç yerde ...Devamı

Sigara ve Tütün Mamulleri İçmek Haram mıdır?

Sigara ya da nargile vesaire haram değildir “mekruhtur” ya da “tahrimen mekruhtur” görüşünü savunan Ehli Sünnet İslam alimleri, ayet hadisten delil lazım olacağı bu itibarla “sigara içmenin haram olacağı” hususunda kesin bir hükmün verilemeyeceğini eski fıkıh kitaplarına dayanarak beyan ederler. Nitekim Nahl suresinde [116] ...Devamı

Kıyamet Koptuktan Sonra Yeni Bir Dünya Yaratılacak mı?

Kıyametin kopuşundan sonra yaratılan insanlar; tüm inananlarca malumdur ki hesap sonrasında cennet veya cehenneme gideceklerdir. Bundan sonra; “dünya yeniden yaratılıp imtihan edilmek üzere başka insanlar yaratılacak mı, yeni yaratılışlar olacak mı” hususu sık araştırılan konulardandır. Sizler için Kuran ve Hadisler ışığında bu hususa değinmek ...Devamı

Baykuş Uğursuz veya Ölümün Habercisi Değildir

Gecelerin koca gözlü canlısı oluşu ve karanlıkta rahatça görebilmesi ile alakası olsa gerek; ölülerin veya ölümün Baykuş’la ilişkilendirilmesi, cahiliye döneminden kalma; insanı şirke dahi düşürebilecek batıl bir alışkanlıktır! Efendimiz (asm) da bunun batıl inanç olduğunu bizlere bildirmektedir. İlave olarak horuz, karga gibi hayvanların seslerini ...Devamı
İletişim
Kategoriler