Bakıllani Hakkında Bilinmeyenler

Bakıllani (Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani) kimdir ve neler yapmıştır? Bakıllani eserleri, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Tam adı Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani olan Arap düşünür Bakıllani, 949’da Basra’da Dünyaya gelir. İslam kelamcılarının en ünlülerinden birisi olarak kayıtlara geçer. El-Bakıllani, “el-Kadı” olarak bilinir. Basra Okulu öğretmenlerinin yanında tahsil hayatını sürdürür, edebiyat ve dil alanında ün kazanır. 960’ta Bağdat’a gitmiş ve hadis ilmiyle ilgilenmiştir. 981’de elçilik göreviyle Bizans’a gider. Camiü’l-Mansur denen Bağdat’ın ilim merkezinde ders vermeye başladı. Ünü tüm İslam dünyasına yayılarak talebeleri çoğalır. Hükümdar ve alimler arasında büyük saygınlık kazanır. Horasan ve Harezm’e yaptığı seyahatler neticesinde Bakıllani’nin Arap olmadığını öne sürenler de olur. Mutezile ve Şia ulemasına karşı Sünniliği savunan Cafer El-Bakıllani 6 Haziran 1013’te Bağdat’ta hakka yürüdü.

Fıkıhta Maliki olduğu iddia edilen, Eş’ari mezhebini savunan Bakıllani, Şiraz’da Şii Büveyhi hükümdarı Adudu’d-Devle’nin huzurundaki tartışmalarda  Bu dönemde ünlü yapıtı Kitab fi Temhidü’d-Delail ve Telhisti’l-Avail’i yazdı. Adudu’d-Devle tarafından elçi olarak Bizans’a gönderildi. Bağdat’a döndüğünde gittikçe güçlendiklerini gördüğü Batınilere karşı Keşfü Esrarü’l-Batıniye (Batınilerin Sırlarının Keşfi) adlı kitabını yazdı. Bu arada Abbasi halifesi Kadir Billah ile Büveyhiler arasındaki siyasal ve dinsel ilişkilerde rol oynadı. Kuran’ı Kerim’in bir mucize olduğunu ispatlayabilmek için kaleme aldığı ünlü risalesi İcazü’l-Kuran (1897) haricinde Bakıllani’nin et-Temhid (1975) ve basılmamış üç kitabı daha günümüze değin ulaşabilmiştir.

Atomun varlığını temel alarak Allah’ın (CC) varlığını kanıtlamaya çalışır. Ünlü düşünüre göre gerçek varlık yalnızca evrendeki cevherlerdir. Cismin en küçük parçası bu cevherlerin bölünüp, parçalanma ve ayrılma olasılığı bulunmamaktadır. Var oluş nedenleri onlara eklenen eksikliklerdir. Arazsız bir cevher olması mümkün değildir. Kendi kendisini var edemeyecek cevherin varlığını, yoktan var edici yaratıcı sağlayabilir. Bütün cisimler yaratıldıkları için birer yaratıktırlar. Bu nedenle atom izah edilebilir ancak bölünememesi, neden-sonuç açıklaması bakımından kendisine yetmediğinin ispatıdır. Atom düşünüre göre şayet bölünebilseydi, var oluş nedeni kendisinde bulunmaya çalışılırdı. Bu yüzden var oluş nedeni başka bir büyük güçte aranmalıdır. Yoktan var eden yaratan bu güç, Allah’tan başkası olamaz.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir