Büyücülerin Gizli İlmi Hüddam ve Tehlikeleri

Şeytanları ve cinleri kontrolü amaçlayan; kökeni antik Mısır’a kadar uzanan Hüddam öğretisi, resmi bir kurum tarafından öğrenilemez. Bazı eski zaman büyücüleri bu ilimi gizli öğrenir ve çok iyi bilirlerdi. İslam sonrası Mısır’daki tüm Hüddam ve benzeri cinlere tapma, cin çağırma gibi eylemler yasaklanır. Hüddam çoğu dinler tarafından incelenmiştir. Tüm kutsal kitaplarda Hz. Süleyman’ın cinleri kontrol ederek emrinde çalıştırdığı nakledilir. Bu son derece tehlikeli bir ilimdir. Cinleri tutsaklıkla hükmetmeyi ve istediklerimizi yaptırmayı amaçlar. Cinler büyüler ve tılsımlar vasıtasıyla kontrolümüz altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri öğretir. Hüddam, İslam dini inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen günah bir ilimdir. Yahudilik ve Hristiyanlık inancında ise şeytanları kontrol etmeyi isteyen bir öğretidir ve günah olduğu kabul edilmez. Hristiyan ve Yahudi inancında insanların edindikleri güçlerle cin ve şeytanları kontrol edeceğine inanılır.

Birçok eski metinde cin çağırmanın şekli farklı şekilde anlatılır. Bazıları cinleri bilgi amacıyla çağırır, bazıları tapmak, bazıları da onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam metotları cinleri çağırarak tutsak etmeyi esas alır. İslam dinine göre ruh çağırma ve benzeri işler günahtır. Ruh çağrıldığı zaman ruhun gelmeyeceğine ancak cinlerin gelerek musallat olabileceğine inanılır. Bir Hristiyan bir cini ele geçirmek için Latince kelimeler kullanır. Her dinin kutsal kitabına göre her ayette görevli bir cin vardır. Cinleri kontrol altına almak için belirli ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir zaman kendisini aciz kılıp, ruhu güçlendirebilirse okumakta olduğu ayetlerde görevli olan cin şahsın kölesi olacaktır.

İslam Dinine Göre Hüddam

Kutsal kitabımız Kuran-Kerim’de her sure ve ayette görevli bir cin bulunulduğuna inanılır. Hüddam ilmi dinimize göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cin etki altına alınmak istenirse aç ve yalnız kalarak Kuran’da bulunan surelerin okunması şarttır. Kuran’a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah (CC) izin vermeden kontrol edilemez. Yani Hz. Süleyman’ın yüce Allah’ın sunduğu güçle kötü cinleri kontrolü altına aldığına inanılır. Kuran’da cinlerin nasıl kontrol altına alınacağı ve onlarla nasıl arkadaşlık tesis edileceği bulunamaz. Kuran cinlerle irtibatı yasaklar. Bu yüzden İslam’da Hüddam günah olan eylemlerdendir. Cinleri iyi yahut kötü amaçlarla kullanmak veya onlardan bir şeyler istemenin günah olduğuna inanılır. Günah olmasının ötesinde, sihir ve benzeri fizik üstü saiklerle amel edilmesinin kişiyi ahiretinden edeceği, ‘sihri satın alan kişilerin ahiret için nasibinin olmadığı kendilerinin de bildiği’ bizzat Kur’anı Kerimde ifade edilmiştir (2:102).

Cinler kendilerini zorla esir eden, Kuranı Kerim’in hizmetçisiyken bu hizmetten mahrum eden insandan şikayetçi olacak ve haklarını alacaklardır. Cinlerle insanlar hatta hayvanlar arasında bile bir hukuk vardır ve her hak er geç sahibine iade edilecektir.

Hüddam Edinmenin Dünyadaki Zararları

Hüddamcı ya da cincilerin iflah oldukları tarih boyunca hiç görülmemiştir. Cinler sayesinde bir takım geçici menfaatler edinen kişilerin bir süre sonra sefalete düştüğü sıkça görülmüştür. Zira ele geçirilen cinler o kişiye gece gündüz durmadan beddua ederler. Yine hüddamcı ve cincilerin ölüm anları da zorlu geçer. Dünyadaki ibadetlerinden zevk ve tat alamazlar. Yanlarına ne melek nede ruhaniyetleri uğramaz. Zira onlar zalim durumuna düşmüşlerdir. Allah’ın rahmeti de zalimlere tecelli etmez. Ölüm anları geldiğinde başlarında hiçbir melek (bedenlerinde vazifeliler hariç), hiçbir ruhaniyet bulunmaz. O cinlerde artık çoktan kişileri terk etmişlerdir. Dolayısıyla şeytanla yalnız kalırlar. Şeytan kişilerin Allah inancını ve imanını (içinde bulundukları zor şartlardan istifade ederek onu kandırıp ki ölüm anı kişinin en zor anlarından biridir) ellerinden alırlar. Azrail (AS) de canlarını kafir-zalimin nasıl alınıyorsa öyle alır.