Cin Kabileleri ve Cinlerin Çeşitleri

Gözle görülmeyen ve bir şeyi örtmek manasına gelen cinlerin atalarına “cânn” adı verilir. Gruplar halinde yaşayan ve kabileleri olan bu varlıklar bizimle birlikte yeryüzünde hayatlarına devam ederler. İnsanlardan daha önce yaratılmışlardır. İnsanlar topraktan cinler ise ateşten yaratılmışlardır. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri Arapça’da ise “hîn” kelimesi kullanılır. Cinlerin insanlarla birlikte olanına “Mir” denir. “Hubs” erkekleri, “habais” ise cinlerin dişileridir.

Cahiliye döneminin Arapları cinleri farklı isimlerle tanıtır. Örneğin insanla birlikte oturduğuna inanılanlara âmir, çocuklara musallat olanlarına “ervâh”, çirkeflik yapan cinlere “şeytan”, şeytanlık konusunda ileri gidenlere “mârid”, daha ileri gitme şansı olanlarına ise “ifrît”, bütün bu şeytani zararlardan arınmış bir cin olursa “melek” adı verilir.

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyu bu isimle bilinir. “Afarid” ise çoğul halidir. Dilimize “ifritler” olarak geçmiştir, fiziksel ve ruhsal olarak güçlüdürler. Davet etmeniz halinde genelde ölümle bitmese de köle olmanız sonuçlanabilen hadiseler yaşanabilir.

Amir

Amir; tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam inancı dışında yaşayan varlıklardır ve özellikle kalbinde aşırı dini sevgi taşıyan Müslüman kişilere musallat olmayı tercih ederler.

Ammar

İnsanları sevmeyen bu tip cinler genelde evlerimizde yaşarlar. Bu tür cinler, Allah’ın adının anılmadığı besmelesiz başlanan yemeklerde yemeklere katılır. Rahatsız edilmedikçe varlıklarını belli etmezler Çağrılara icabet etseler de çok yalan söyledikleri için davet eden kişinin başına ilerde mutlaka bir iş gelir. Bunların çoğu çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız oldukları için gece gürültüleri, hışırtılar ve takırtılar yaparak evdekileri rahatsız edip kovmaya çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar da der.

Betr

İnsanı bağırmaya çağırmaya ve sinirlendirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de büyüktür. Asabileşen kişi şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ve ağzından çıkanı kulağı duymaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlansın ki bundan iblis zevk duysun ve emeline kavuşsun.

Dasim

Dasim; yemek şeytanı da denmektedir, yediğinden içtiğinde insanın yanındadır. Besmelesiz yemeklerden çalar ve yenenlere istifra ederek yemeği kirletir. Dasim denen bu şeytanın amacı soframızdaki yiyeceklerden çalıp kişileri ziyana uğratmak ziyanda olan kişiyi psikolojik olarak harap etmekdir.

Demon

Aslen İngilizce şeytan manasına gelse de bu ırka ait belirli bir isim göremeyiz. En büyük sebebi demonların spritualist satanizm etkisiyle yaşayanlara kendisini tanrı olarak gösterişidir. Hala  bu inanışın hakim olduğunu görebiliriz. Demon, kibardır ve davetlere kolayca gelir ancak isteklerine karşı çıkarsanız cephe alabilir. En büyük kozu hitabet ve ikna gücüdür, isterse son nefeste dahi olmak üzere kişiyi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim oldukları vaki değildir.

El Ebyaz

Peygamberlere, velilere ve mübarek kişilere musallat olurlar. Peygamberlere Allah’ın izniyle hiç bir şey yapamazlar. Resulullah efendimizin şekline girmeleri bile yasaklanmıştır, suretinde de gözükemezler. Lakin ilim mescitlerinde bulunarak nifak yapmaya ve akıl karıştırmaya çalışmışlardır. Çoğu zamanda başarılı olarak alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda güçleri yeterlidir.

Ervah

Ana rahminden ve doğumdan itibaren çocukluk sürecini geçirene musallat olan, ruhsal ve bedensel yönden olumsuz yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir. Nedensiz olarak çocuk sahibi olamayan (hekimler tarafından olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı ifade edilen) hanımlara musallat olan cinler bu türdendir.  Rahme girip cenini boğarlar ya da daha ilerleyen senelerde çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fiziksel bir sebep yoksa, bu olaylardan kurtulmak yüce Allah’ın izni ile çok kolaydır.

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir ve inanıştır. Acımasız ve vahşi ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölgede göçebe olarak yaşarlar, geçtikleri her kasaba, köy veya bölgede tuhaf işler meydana gelir (filanca bölgeye taş yağdı, uluma sesleri var vs gibi) Genelde korkunç görünüşlüdürler ancak bir yerde yaşamaya başlarlarsa o bölgeye de tuhaf bir bereket gelir. Gittiklerinde ise adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle devasa olarak “gulyabani” olarak anılsalar da efsanelerde izah edilen cadılar şeklinde görünenlerdir. Korkunç görüntülerle insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar.

Hanzap/Hanzep

Hanzep; namazlarda ve tüm ibadetlerde vesvese veren, yapılmasına engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi büyüktür aldığı işlerde umumiyetle muvaffak olur. Yapılacak tüm hayır işlerinde insana vesvese vererek bu işleri engeller, kişinin günaha girmesinden oldukça zevk alır. Dikkat etmek lazımdır içimizden gelen kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah’ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde “oldu mu olmadı mı” vesvesesini vererek Müslümanları kuşkuya düşürür.

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan varlıklara ifritler denir. Kelime olarak ifrit, insanın bedenine girebilendir. İfrit; insanın bedenine girerek savaş başlatan ve istila edenlerdendir, genelde bedenin sahibini delirtir ve suç işletir. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile münasebete girerek piç türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile ilişkide bulunarak menfaat elde eder.

İfritler, tehlike derecesi itibariyle en üstte bulunan cinlerdir. Zarar yönünden ölümcül sonuçlar doğar. Kişiye rahatsızlıklar verebilir, gerekirse Allah’ın izniyle öldürebilirler. Ancak bu hadise onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabileler de vardır elbet) İfritlerin, alim kişilere olan kıskançlığı bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üstlerinden ayırmadığı bilinir. İfritler, derin ormanların iç kesimlerinde yaşarlar. Yaşadıkları alanlarda vahşi hayvan ve kuşların dahi barınamadığı söylenir. İnsanların yaşadıkları kalabalık yerlere asla gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın zamanlarda bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Adını dişi cinden alan bu dişi lietli cinleri oldukça akıllı ve olağan üstü vesvese vericidir. Lietli genelde vadi ve yüksek kesimlerde yaşar. Musallatları güzel bir insan şekliyle görünüp kandırmadan ibarettir. Aşırı uyuşukluk ve kendini bilmezlik gibi hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopuk davranır. Onlar şeytandan olmasalar da bu konuda onlar kadar yeteneklidir.

Marid

Maridler genellikle cinlerin soylu kısımlarından olarak bilinir, en tehlikeli cinlerdendir, ne şeytanla ne de Allah’la ilgileri vardır, inançsız bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişimi sevmedikleri gibi davetleri ölümle dahi sonuçlanabilir.

Tehlike düzeyinde üst kesimde bulunan bu cinler, asla ritüellere bağlanamazlar. İlmi konularında üst düzeyde olan, ilim irfan sahibi kişilere konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kesimlerde yaşarlar. Vahşi hayvan ve insanların kılığına girebilirler. İnsanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme izinleri mevcut değildir.

Kontrol edici Marid tüm şeytanları yönlendirir, haşmetli ve tehlikelidir. Hücumlarında insanın nefsini ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman galip gelerek insanları Mevlanın huzurunda büyük günahlara sevk ve düşkün eder. Bütün şeytanlar yüce mevlanın (CC) huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır.

Metun/Mesit

Duyduğumuz şeyleri değiştirmek için uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalıları tersine çevirir yahut unutturmaya çalışır. Unutulan ya da yanlış idrak edilen bilgiler insanı rahatsız edince çok memnun olur. Yanlışa düşen kişi Allah’ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytan

da amacına ulaşır. 

Musabbar

Bu cin türü genel olarak mağaralarda karşımıza çıkar. Kayalık ve sarp bölgeleri severler. Boyları ortalama 90 santimi aşmaz. Şeytanlardan olmasa da insanları sevmeyen bir cin grubu olduğu söylenebilir. Bu yüzden de insanın az bulunduğu uzak dağlık alanları severler. Toprakta ki yosun ve minerallerle beslenirler. Kapıp kaçma uzmanıdırlar. Hızlı ve topluca hareket ederler. Bir başka türle kavga edeceklerse asla bunu yalnız yapmazlar. Topluca saldırırlar ve teke tek kavramları asla yoktur. Aile ilişkileri güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çoğulu müsferiş olan bu tür cinler genellikle tarlalarda; kırsal alanlarda ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm’i aşmayan müsferler genel olarak iyi karakterlidir. Hızlı şekil değiştirebilir ve büründüğü şekilde uzunca kalabilirler. İnsanların en fazla sesini duyduğu bu cinler hayvan ve insan sesini taklit ederek bu boyutta seslerini bize duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapı önünde ya da çevrede konuşanlar duyabilir veya hayvan seslerini fark edebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o bölgelerde hala seslerini duymanız mümkündür. İnsanlardan rahatsız olmazlar ve olağan dışı bir durum yoksa zarar vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekerek ilerlemeniz daha hayırlı olur. Müsferler hümanist cin türlerindendir. Yine de temkinli olarak zikirli olmak abdestli olmak gerekir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cine verilen isimdir, bazıları kabile sansa da o asla tek bir kabile değildir. Cinler bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere istediği takdirde görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan cinleri; günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok harcatır ve kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi tarafını ziyanına uğratarak bize zarar verir. Tasarruflu olmayan insana bol bol harcatarak kullandırır ki her yönden zarar versin. Dikkatli olmamız lazımdır. Allah (CC) kullarına bolca yeyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanı olarak bilinir. İnsanlar uykuya dalar dalmaz esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyalarını karıştırır kötü hallerle vesile ederek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan kötü rüyalar sonucu çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uykuya dalarsak şeytanın oyuncağı oluruz.

Zellenbur

Zellenbur; ticaretle uğraşanlarla ve esnaflarla haşır neşir olur, kötü ticaret yaptırmaya çalışır, malını bozar. Nedeni ticaret erbabına hile yaptıracak ki her şeyle kişiyi ziyana sokabilsin. Kul hakkına girelim ve rabbimizin huzurunda kurtuluşa eremeyelim düşüncesindedir.

Cin Kabileleri Hakkında Bilgi

Cuhenna

Cuhenna Kabilesindeki Cinler gaddar ve kinci olan kabiledir. Bu kabile insanları hiç mi hiç sevmez. Kötülere iletişim kurup o kişilere büyücülük için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de aralarında dışladığı bir cin kabilesidir. Diğer cinlere benzer şekilde sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınız diyelim, dediğini yapmazsanız, sevdiklerinize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cin toplulukları arasında, İslamdan önce Arap Yarımadasının en kalabalık ve en tehlikeli cin topluluğudur. Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensupturlar, adeta cinler aleminin polisleridir. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler.

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı Kerim’i dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da oldukça güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup; şeytanın fikirlerini kabul etmiş ancak ona tabi olmamış bir topluluktur. Genellikle insana karşı acımasız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı bile anılmaz. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle ifade edilir. Bu sebeple rakam olan 66, bazı kültürlerde lanetlidir. Özellikle sinemada karşımıza çıkan 666 rakamı şeytanı ifade ederken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu cin kabilesi definelerin yerlerini bulabilirler. Ülkemizin birçok bölgesinde çok eskilerden bu yana saklanan değerli şeylerin bu kabile tarafından gömüldüğü ve sadece bunların çıkarabileceği de söylenmektedir.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir