Cin ve Şeytan Arasındaki Fark Nedir?

Göremediğimiz manevi varlıklar sadece melekler değildir elbet. Cinler ve azgınlıkta sapkınlıkta ileri giden şeytanlar, dumansız ateş alevinden yani saf ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. Cinler de melekler gibi görünmez olup çeşitli şekillere girmeye ve zor görevleri başarmaya muktedir, cins ve mahiyet bakımından ise meleklerden ayrı tutmamız gereken yaratıklardır.

Cinler arasında da tıpkı bizler gibi evlenme ve kabileler kurma vardır. Onlar da Allah’a insanlar gibi iman ve ibadetle mükelleftirler. Bazıları isyankar olup kafir, bazıları da itaatli ve tam anlamıyla mümindirler. Ancak şeytanlar ise tamamen isyankar ve kâfirdirler. Sırf kötülük işleyen, insanları yoldan çıkarmakla görevlendirilmiş varlıklardır. Cinler, duyu organlarımızla algılanamayan varlıklar olduğu için, onlar hakkındaki tek kesin bilgi kaynağı vahiylerdir. Zâriyât / 56’da bu husus; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” şeklinde açıklanır. Cinler Peygamberimizi davet edip, Kur’an dinlemiş ve bazıları şu yazımızda da ifade ettiğimiz üzere Müslüman olmuşlardır.

Kuran ve sünnetle sabit Şeytanların, yani asi cinlerin Müslümanı ve itaat edeni yoktur. Cinler, Allah’ın müsaadesi ve izni olmadan hiç kimseye iyilik de kötülük de yapamazlar. Cinler gaybı kesinlikle bilmez, yüce Allah’ın (CC) peygamberlerine bildirdiği İlahi vahiylere muttali olamazlar.

Hz. Peygamber’in cinlerin etkilemesine karşı Âyetü’l Kürsî’yi, Felâk ve Nâs sûrelerini okuduğu okunmasını tavsiye ettiği bilinmektedir.

Bizim gibi doğan büyüyen ve ölen Cinler, insan yaratılmadan evvel yeryüzünün idare ve tedbirini görmekle görevlendirilmişlerdir ancak yeryüzünde kötülük yaptıkları ve fesat çıkardıkları için sonunda bu görevden alınmışlardır. Yerlerine, insanoğlu tayin edilmiş, Dünya’nın sahipliği makamına getirilmiştir. Peygamberimiz Efendimiz, insanlara olduğu gibi cinlere de elçi olarak gönderilmiştir, tebliğ vazifesini cinler arasında da yerine getirmiştir. Kuran-ı Kerim’de Cin suresinde bu husus, açık bir şekilde beyan edilmektedir.