Havas İlmi Hakkında Detaylı Bilgiler

Efendimizin sünneti seniyyesine ve İslam Şeriatına sımsıkı bağlı kimseler olarak; Arapçada iki ayrı kelime ile yazılan; birbirinden farklı okunarak farklı manalara gelen Havas kelimesi üzerinde durmak istiyoruz öncelikle.

Hı ( خ) noktalı yazılan Havas (havvas) kelime anlamıyla husus ve keyfiyetler olarak düşünülebilir, hâssa kelimesinin çoğuludur. Dini olarak; manevi sırlara vakıf, kalp gözü açık olan maneviyat takva ehli (mertebesi Allah’a yakın), hürmette kusur edilmeyen Evliyaullah (seçkin kişiler) olarak izah edilebilir. Maneviyatta hayli mesafe kateden irfan sahibi bu alimler; ibadet, ilim ve taat ile bu mertebelere ulaşan; Hadis, Kelam, Tefsir, Akâid, Felsefe ve bir çok alanda bilgisi olan muteber zatlar olarak açıklanmıştır. Ha ( ح) noktasız Havas ise duyu organlarımızla algıladıklarımız, nispeten daha dar kapsamlı ancak konuyla uzak olmayan bir kelimeden ibarettir. Sizler için havas ilminin islamdaki yeri ve havas ilmi büyü müdür konularında özet bilgiler paylaşmak isteriz.

Sahabei kiramlara ve Tabiin dönemlerine kadar uzanan ilim hususunda ehlisünnet vel cemaat uleması paha biçilemeyecek bir çok önemli eseri kaleme almış, bizim gibi âcizanelerin istifadesi dileğiyle, tamamen fayda ve menfaatimiz tabiki tamamen Allah (CC) rızası için bu faydalı meseleyi yaymışlardır.

Havvas İlmi

İfade etmeliyiz ki Havas, takva ehli alimlerin kalplerine doğan hîbe edilen bir ilim değil ayret sarf etmekle kazanılabilecek bir ilimdir. Kesinlikle bir bir büyücülük ilmi değildir. Bir çok önemli alim, havas ilmini bilmekte lakin ihtiyaç duymamakta ve vebal altında kalmamak için yaymamayı tercih etmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (asm) havas bilgilerini cemetmiş ve Hz. Ali’ye öğretmiştir. Evliya bu tür bilgileri Hz. Ali yoluyla almıştır.

Havas ilminde başarılı olmanın veya havas ilmi ile tedavi uygulayabilmenin ilk yolu; başından beri bahsettiğimiz takvadan geçer. Hakka teslimiyet, ihlas ve irade ilk sırada gelmektedir. Mala mülke servete ve maddiyata aşırı meyilli sözde alimler, daha net anlaşılabilecek bir ifadeyle “paracı medyum şarlatanlar”, er geç şeytanın maskarası olmuşlardır. Mertebesiyle büyüklenmeksizin bol tövbe istiğfarda bulunan, mağfiret dileyen ulema; gıybet, yalan dolan ve kötü sözden uzak durmuş; farz ibadetlerine ek olarak nafile ibadetlere, teheccüt, kuşluk ve hacet namazlarına ağırlık vermiştir. Boş vakitlerde efendimize (SAV) selatü selam getirmek, kelimeyi tevhidi zikretmeye gayret etmek elbette her Müslüman’ın görevidir. Mütevazı, sabırlı ve hayır sever olmak gerekir.

Havvas İlmi

Birini bir başkasına sevdirmek vb Dünyevi menfaatler elde etmek için harf ve sayıların, esmaların yahut ayetlerin sırlarından faydalanılarak tılsımlar hazırlanmasına dayanan basit bir ilim değildir.

Rûhâniyet vefk vb konularda çalışmalarla ilerlemek isteyen, manevi sırlara vakıf olmak isteyen kimse, Dünyevi zevklerden uzaklaşmalı, haram ve mekruhlardan kaçınmalı, zamanının çoğunu ibadetle; Kuranla, zikirle, oruçla tasadduk ve iyi amellerle geçirmeli özetle Dini en mükemmel şekilde yaşamalıdır. Melekût âleminin yardımından uzak kalmamak için Riyazat yani canlı ve canlıdan çıkan şeylerden, soğan ve sarımsak gibi kokulu gıdalardan uzak kalmak şarttır.

Dualara bu şekilde devam edildiğinde semadaki melekler, mümin rûhânîle ve ervahlar Allah (CC) dostları ve tüm ulvi varlıklar o kişinin dualarına inşallah iştirak edeceklerdir. Bu şekilde olanların her daim kalbi uyanık ve ahlaklı güzeldir.

Vehbî ve kesbî ilim sahiplerinden olan İmam Gazalî Hz’leri ve Muhittin’i Arabî Hz gibi zatlar bu dalda en çok eser yazan alimlerimizdendir. Bu ilimleri kendi maddi menfaatleri doğrultusunda kullanmak isteyenler, manevi ağırlığın altında yok olmaya büyük hesaplar vermeye mahkumdurlar. Bu sayede havas ilmi bilgileri hakkında da cevaplar verdiğimize inanıyoruz.

Elbette Bu konudaki bilgilerin büyük bir bölümü efendimiz (asv) ve sahabeden intikal etmiş, bir kısmına ise yukarıda saydığımız zorlu adımları geçerek kendileri ulaşmıştır. Büyük bir ruhî çaba ile kazanılan bu bilgilere “İlm-i husus” adı verilir, “Ledün ilmi” veya “bâtın ilmi” de denilir. Havas ve hâssatü’l-havâs, bu ilim sayesinde Kur’an ve hadisten herkesin farkına varamadığı manaları bularak ortaya çıkarır. Tasavvufi ibarelerde Müslümanlar avam ve havas şeklinde iki kategoriye ayrılırlar; herkeste bulunmayan ruh temizliğine ve kabiliyetlere sahip velîlere havas veya ehli husus, bunların en üstünlerine ise hâssü’l-havâs veya hâssatü’l-hâssa adı verilir. Bu şekilde olurlarsa avamdan ayrılırlar.

Havvas İlmi

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Allah’ın isim ve sıfatlarını, hadiste yer alan duaları ve Kuran’ın ayetlerini yazıp takmak veya bunları okuyup bedene üflemek (rukye yapmak) caizdir. Efendimizin Felak-Nas surelerini okuyup avuçlarına üfleyerek elinin yetiştiği yerlere kadar bedeni üzerinde gezdirdiği bilinmektedir. Vesile olacak manevi tılsımlar ve muskalar konusundaki genel prensip; Allah’ın isimleri ve ayet ve hadislerde geçen dualar ayetler türünden olmasına dikkat edilmesidir. Lafzı manası kimin yazdığı bilinmeyen yahut büyük İslam alimlerinin eserlerinde yer verilmeyen türden tılsımları kullanmak kesinlikle uygun değildir.

Kısa bir bilgi daha paylaşalım: “Vefkler, belirli ayetlerin belli yazım kuralı ile isimlerin belirli oranlarda yazılarak yahut okunarak işlendiği bir (dua) havas ilmi ile tedavi metodudur.” Konunun uzmanı olmayan saçma reçetelerle sizleri dolandırmaya çalışacak medyum vesair kişilere başvurulmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yüce Mevla cümlemizi doğru yolundan ayırmasın; kendine kul Resulüne ümmet olmayı, ilim ve taat yolunda ilerlemeyi nasip etsin.

Havas ilmi konusunda en geniş bilgiyi veren Taşköprizâde Ahmed Efendi’ye ek olarak, Havas İlmi konusunda araştırma yapmak isteyen yahut havas ilmi şirk midir sorusuna cevaplara arayan kişilere önerebileceğimiz eserlerden biri de Ahmed b. Ali el-Bûnî’ye (ö. 622/1225) nisbet edilen Şemsü’l-Maarif isimli eser olacaktır.

“Havas İlmi Hakkında Detaylı Bilgiler” başlıklı bu kısa ve mistik yazımızda sizlere; havas ilmi, havas ilmi bilgi, havas ilmi ekşi, havas ilmi nedir, havas ilmiyle define bulma, havas ilmi pdf, havas ilminin islamdaki yeri, havas ilmi burçlar, havas ilmi kitapları, havas ilmi para ve havas ilmi zafer hoca başlıklarıyla alakalı biraz teknik biraz da korkutucu bilgiler derledik, umarım beğenir ve yazımıza oy verirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir