Hristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın Oğlu Diyor

Hristiyanların en büyük hatalarından biri kendi peygamberleri hakkında olmuştur. Onlar, yüce Allah’ın bir mucize olarak (el-Mü’minûn, 23/50) babasız yarattığı Hz. İsa hakkında tanrının oğlu gibi yanlış hükümler vermektedir. Onu bir insanmış gibi değil, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için yeryüzüne inen, tıpkı bizim gibi yaşayan tanrısal bir varlık -haşa Tanrının oğlu- olarak kabul edip ilahlık seviyesine yükseltmişlerdir. Bu şekilde Hristiyanlık, Tanrı yerine Mesih’i merkezleştiren bir konuma evrilmiştir.

Hristiyanların; beşikte konuşan 3 kişiden biri olan Hz. İsa (AS) hakkında “Biz, ‘Allah’ın oğlu’, derken onunla aynı özden olduğunu vurguluyoruz.” demesi Allah (CC) inancıyla asla bağdaşmaz. Bir şeyin, Allah ile aynı özden olabileceğini iddia edenler, yüce Allah’ı haşa bir mahluk gibi düşünmüş olurlar. Bunlar elbette Allah’a değil, hayallerinin ve akıllarının icadı ve mahsulü olan bir mahluka inanmış olurlar. “Allah ile Hz. İsa (a.s.) aynı özdendir.” diyebilmek, akılla izah edilemeyecek hurafe ve saçmalıktır. Allah herkesçe malumdur ki ezelidir, Ondan başka ezeli bir varlığın olduğu iddia edilemez.

“Öz” olarak bahsettikleri ezel kastediliyorsa, Allah’tan başta bu öze sahip bir varlık da düşünülemez. Allah mekandan münezzehtir ve Baki’dir, sıfatlarını sadece kendisi bilir, varlığı vaciptir. Bunların hiçbirisi bizler için yani mahluklar için düşünülemez. Varlıkların evveli ve ahiri (başı ve sonu) vardır, sınırlı sıfatlara sahiptir. Hz. İsa (a.s.) da hayatına akışına göre bu kaideden hariç değildir. Ayrıca şunun da altını çizelim; efendimiz, Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı methettikleri gibi kendisinin methedilmesini yasaklamıştır.

İncillerde Tanrının ondan “oğlum”, onun da Tanrı’dan “babam” diye bahsettiği çeşitli pasajlar İsa’nın uluhiyetine delil olarak neşredilmektedir. Bu yüzden geçmişten günümüze Hristiyanlar Hz. İsa’ya “Tanrı oğlu, rab, mesîh” gibi unvanlar vermektedir. Hristiyan inancına göre İsa Allah’ın haşa bedenleşmiş kelamıdır ve dolayısıyla tanrıdır.