Hz. İsa Hakkında Hiç Duymadığınız Bilgiler

Hristiyanlık inanışı çerçevesinde en temel figür olan Hz. İsa, İslam dinine göre kendisine kutsal kitap İncil indirilen peygamber ve mesih kişidir. Bazı diğer kaynaklara göre Hz. İsa, Roma İmparatoru Augustus dönemlerinde, o yıllarda Roma’ya bağlı şimdiki Batı Şeria yani Beytüllahim’de M.Ö.4’te doğar. Yahudi kabileleri içinde doğup gelişen Hz. İsa’nın zamanında Yahudilerin geleneksel olarak baba ismiyle tanınışı sebebiyle Hz. İsa yaşamı müddetince Yusuf’un oğlu İsa olarak tanınır, Nasıralı İsa olarak da bilinmektedir. Dinimiz İslam’da Ülülazm denilen altı peygamberden beşincisidir.

33 yaşında peygamber olan Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’dir. İslamiyetin kutsal kitabı Kuran’a göre, Hz. İsa çarmıhta ölmemiştir. Durum Nisa suresinde şu şekilde nakledilir:

“Ve ‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük’ demeleri yüzünden (onları lanetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (İsa’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”

Hz. İsa

Hz. İsa Hakkında Hiç Duymadığınız Bilgiler

Kur’an’da Hz. İsa’nın henüz bebekken konuştuğu ve Hz. Meryem’in masumiyetini teyit ettiği ileri sürülür. Yine Kur’an’da Hz. İsa’ya atfedilen bir başka mucize de kilden kuşlara can vermesidir. Hz. İsa aleyhisselam hiç evlenmemiş, Dünya hayatına önem vermemiştir. Kıyamete yakın bir tarihte Şam’daki Ümeyye Camiinin minaresine ineceği, evlenip çocukları olacağı ifade edilir. Hazret-i Mehdi ile buluşacak, 40 sene yaşayıp, Medine’de hakka yürüyüp, Peygamberimizin kabrinin yer aldığı hücre-i saadete konulacaktır. Dini İslam hükümlerine tabi olacak, ictihad edecektir. Mehdilik inancı ise çoğu İslam alimleri arasında halen tartışılan bir konudur.

Hz. İsa’nın; beşikteyken konuştuğu, dört ölüyü dirilttiği, körleri ve cilt hastalıkları olanları iyileştirdiği, saklananları haber verdiği, Allah’ın izniyle çamurdan bir kuş yapıp can verdiği, dua ile gökten bir sofra indirdiği, uykusundayken yapılanları ve konuşulanları bildiği, gizli sırlara hakim olduğu ifade edilir. Hz. İsa; Mesihlik iddiası nedeniyle Yahudiler tarafından kabul görmez ve Musevilikte sahte peygamber olarak kabul edilir. Nitekim o dönemde Hz. İsa’nın davetine çoğu Yahudi icabet etmez, ancak az sayıdaki havari ona uyar. Hristiyanlıkta ise Hz. İsa, Tanrının oğlu ve bizzat tanrının kendisidir. Hristiyan kaynaklarında  “İsa Mesih” olarak geçer. Kur’an’da Hz. İsa’nın Allah’ın emri ile bir mucize olarak biyolojik babası olmadan doğduğu belirtilir ve sık sık ‘Meryem oğlu İsa’ şeklinde anılır.

Hz. İsa İslam alimlerine göre 33 yaşında Yahudi suikastlarına maruz kalmadan Allah (CC) tarafından gökyüzüne alınmıştır. Kaynaklarda Mesih unvanıyla da anılır. Yukarıda belirttiğimiz bir çok mucizesine ek olarak mesh ederek hastalıkları iyileştirdiği belirtilir. Rivayetlere göre Hz. İsa, ahir zaman olarak bilinen vakitte tekrar yeryüzüne gelecek inecek ve ümmet-i Muhammed’den birisi olacaktır. Farklı İncillere göre, Hz. İsa’nın yerinin bilinemediği, lakin 12 Havariden biri olan Yehuda İskaryot’un otuz gümüş gibi az bir para karşılığında onun yerini söylediği, Allah’ın da ceza olarak onun suretini Hz. İsa’ya benzettiği İslami kaynaklarda anlatılır. Hz. İsa’nın akıbeti Hristiyanlar arasında dahi ihtilaflıdır. Çarmıha gerildiği ağırlıklı inanış olmakla birlikte, çarmıha gerilmediğini kabul etmiş Hristiyan kişiler de mevcuttur.

İslam alimleri, Hz. İsa’nın durumunu şöyle de izah eder: Yahudiler, Hz. İsayı öldürmek için yanına geldiklerinde onu göremediler. Zşra Cenab-ı Hak, onu gökyüzüne kaldırmıştı. Telaşlanan ve halkın karışmasından korkan Yahudiler, bir kişi seçip onu Hz. İsa diye çarmıha gerdiler. Halk çarmıha gerilen kişiyi ismen tanısa da şahsen tanımıyordu. İsa AS’ın yeryüzüne ineceğini belirten hadislerin toplamı 29’u bulmaktadır.