İslama Göre Rüşvet ve Günahı

Kur’an-ı Ke-rîm’de doğrudan doğruya ya da dolaylı yollarla, rüşvetle ilgili günahlardan sakınılması emir buyrulur. “El-Bakara Sûresi”nin 188. âyeti-i celilesinin anlamı şöyledir: “Aranızda (birbirinizin) mallarını haksız nedenlerle yemeyin ve kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını günahı mucip sebeplerle yemeniz için onları (o mallan) hakimlere aktarma etmeyin.” 

Rüşvetin yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Öyle bir zaman gelecek, rüşvet, hediye adı altında alınıp verilecek, ibret olsun diye, gözdağı vermek için suçsuz kimseler öldürülecektir.) [İ.Gazali]

Bazı yorumcular bu ayetin ikinci kısmını: “mallarınızı rüşvet vermek suretiyle kötü hakimlere kaptırmayın” biçiminde yorumlamışlardır. Bize bu konuda ışık tutabilecek başka buyruklar da vardır.

Rüşvet

“En-Nisâ Süresinin 29 ve 135. ayetlerinin mealinden alacağımız öğütler, dersler yeterince yol göstericidir: “Ey iman edenler, birbirinizin mallarınızı haram sebeplerle yemeyin. Meğer ki (o mallar) sizden karşılıklı bir rızadan (doğan) bir ticaret (malı) ola.” “Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan (yargıç) lar ve Allah için şahitlik eden (kimse) ler olun. (O hükmünüz ya da şahitliğiniz) velev ki kendinizin, ya da ana ve babalarınızın, yahut da yakın hısımlarınızın aleyhinde olsun. (İsterse onlar) zengin olsun, ya da fakir. Çünkü Allah ikisine efe (sizden daha) yakındır (ve hallerinizi de sizden daha iyi bilicidir) “.