İstihareye Nasıl Yatılır? İstihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır?

Yapılması niyet edilen bir işin hakkımızda hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için iki rekat namaz kılar ve kısa İstihare Duası yaparız. Manevi işaretler alma amacıyla uykuya yatma da diyebiliriz. Bir işe adım atılmak istendiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber efendimiz, Ashab-ı kirama önemli işlerinin evvelinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. İyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında söz konusu olan İstihare kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir zira hadislerde vaktin altı çizilmemiştir. “İstişâre” yani salih ve temiz bilirkişilere danışma ile istihare karıştırılmamalıdır.

Fıkıh usulü terimi olarak mendûb’u da izah etmemiz gerekir. Allah ve Rasülünün yapılmasını kesin olmayan bir ifade ile istediği davranışlara denir. Esasen mendûb, Hz. Muhammed’in bazen yapıp bazen terk ettiği iştir. Terk eden günaha girmez ve cezaya çarptırılmaz; işleyen, Allah (CC) katında övgüye lâyık görülerek kendisine sevap yazılır. Bununla beraber, dikkat etmemiz gerekli noktalar da vardır: Ferdin, tüm mendûbları yahut bir mendûbu devamlı olarak terki caiz olmadığı gibi, toplum olarak bir mendûbun veya topluca mendubların terki de yasak ve günah olarak kabul edilir.

İstihâre namazında hangi surelerin okunmasının gerektiği hadislerle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması İmam Gazalî ve alimlerce uygun görülmüştür.

Câbir (RA)’den nakledelim: “Resulullah (s.a.s) tüm işlerinde, Kur’an’dan sure öğretir gibi istihâreyi de bize öğreterek şöyle derdi: “Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi”

Tabi bu duanın manasını da paylaşmamız icap eder: “Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.”

“Yatmadan evvel paylaştığımız dualar okunur ve abdestli şekilde kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renkler o konunun hayırlı olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak gerekir.

Ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işle alakalı kılınabilecek İstihare namazının ardından, istihare duası okunur ve arzu ettiğimiz hususa niyet ederek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır. İstihareye üç veya yedi geceye kadar devam edebiliriz. zira Hz. Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b. Malik’e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu tespit edilmiştir.

Peygamberimizin sünneti İstihare sözlükteki mânâsı itibariyle, Mevla’dan (CC) hayır dilemektir. Özetle yapılacak işlerin iyi yahut kötü mü olduğunu veya işi hemen mi, yoksa bir süre sonra mı yapmanın daha isabetli netice sunacağını kavramak ve kalbin o meseleye yatışmasını yüce Allah’tan istemek, dilemektir.