Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Sözlük anlamına göre, “kalkmak ve dikilmek” anlamına gelen kıyamet, teknik izahı olarak ise her şeyin yok olması, ölen varlıkların dirilerek ayağa kalkması, genel biri dirilişle mahşere doğru yönelmesi demektir. Peygamber efendimiz; “Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim” buyururlar ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterirler. Kur’an-ı Kerim’de de kıyameti anlatan pek çok ayet mevcuttur:

İnsan kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu  güneşle ay bir araya getirildiği zaman! O gün insan ‘kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. (el-Kıyâme 75/6-12).

Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdikle­rini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar. (el-İnfitâr 82/1-5).

Kur’an-ı Kerim’de kıyamet; kesin olarak meydana gelecek olan “saat, vakıa”, en büyük felaket ve bela anlamına gelen “et-tâmmetü’l-kübrâ”, gerçek olan manasındaki “hâkka”, şiddetiyle birden bire halkı saran “gaşiye” ve kapıyı çalacak gerçek “karia” gibi tanımlarla anılır. Zamanı hakkında ne Hz. Pey­gamber, ne vahiy meleği Cebrail (a.s.), ne de zamanı gelince kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevli olan İsrafil (a.s.) bu bilgiye sahiptir.

Yapılan ebced hesapları, Hicri 1545, Miladi 2120 senesi gösterse de gerçek zamanı sadece yüce Allah bilebilir. Kıyamet Gününde yaşanacaklar detaylı olarak; Ibn Mace, Buhari, Gazali ve Ibn Kesir’in eserlerinde anlatılmaktadır.

Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler” (el-A‘râf 7/187).

Peygamber efendimiz (SAV) bazı hadisleriyle kıyametin yaklaştığını gösteren alametlerden bizleri haberdar etmiştir.

Dini emirlerin yok sayılması ve ahlakın yozlaşması gibi irademize bağlı olarak büyük alametlerden çok daha önce meydana gelecek olan olaylar, “küçük alametler” olarak tanımlanır. Peygamberimiz’in hizmete gönderilmesi ve peygamberliğin sona ermesi, ilmin ortadan kalkıp cehaletin artması, içki içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz – makam sahibi olması, adam öldürme hadiselerinin artması, dünya malının bollaşması, zekat verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alametlerinin bazılarıdır.

Kıyamet

Kıyamet alametleri

İnsanların cami ve cami süsleriyle övünmesi, sapık ilişkilerin fitnelerin ve cimriliğin artması, yağmurların bereketinin olmaması, yer yüzünde Allah diyen Müslümanın kalmaması, depremlerin katliamların artması, gökten taş yağması (Rusya’daki son göktaşı hadiselerini hatırlayın lütfen), çocukların öfkesi ve büyüklere saygısızlığı, emin insanların azalıp tartıda hilenin çoğalması gibi bir çok küçük alamet mevcuttur. Özetle insanların ahlaksızlığı ve insan kalitesinin azalması Kuran’a saygısızlık temel alınır.

Hz. Peygamber (SAV) yine bir hadislerinde, “Kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez” buyurur ve büyük alametleri 10 maddede şu şekilde sıralar: (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28):

1- Hazret-i Mehdi gelecek: İki yüze yakın, Hazret-i Mehdi hadisi mevcuttur. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: Mehdî’nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek “Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin” diyecektir. [Ebû Nuaym] Hazret-i Ali, oğlu Hasanı gösterip, “Bu oğlumun neslinden biri çıkacak, dünyayı adaletle dolduracaktır” buyurdu. (Ebu Davud)

2- Deccal gelecek: Tanrılık iddiasında bulunacak ve Hz. İsa tarafından öldürülecek kişidir. İstidrâc denilen bazı olağan üstülükler göstermesi Rabbimizin bize bir imtihanıdır. Hz. Îsâ (as) tarafından öl­dürülecektir. Doğu tarafından çıkacağı, Mekke ve Medine’ye giremeyeceği, bir gözünün kör saçlarının kıvırcık ve boyunun da kısa olduğu anlatılır. 

3- Hazret-i İsa (as) gökten inecek: Hz. Îsâ (as) kıyametin kopmasına yakın bir zamanda gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, 40 yıl yaşadıktan sonra da ölecektir.

4- Dabbet-ül-arz çıkacak: Dâbbet-ül-arz, mü’mine âsası ile dokunur, alnına “Bu Cennetlik” yazılır, yüzü nurlanır  Kafire vurunca, “Cehennemlik” diye yazılır, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid] Ayet-i kerimenin meali ise şöyledir: (O söz başlarına geldiği [kıyamet yaklaştığı] zaman, onlara yerden bir Dabbe [hayvan] çıkarırız. Bu Dabbe, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler.) [Neml 82] Bu isimde çıkacak bir canlı yanında Hz. Mûsâ’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü ay-dınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

5- Yecüc ve Mecüc çıkacak: İki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları kıyamet alametlerindendir. [Ye’cüc-me’cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)]

6- Duman çıkacak: İnanları nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâafirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.

7- Güneş batıdan doğacak: Tek hakim Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı hiçbir fayda vermeyecektir.

8- Ateş çıkacak: Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır. [Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır. – Müslim]

9- Yer batması görülecek: Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana geleceği rivayet edilir. 2004 yılının son ayında Güney Asya’da gerçekleşen büyük tsunami felaketi bu alametle çok büyük benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği “doğudaki yere batış” alameti, bu büyük tsunami felaketine işaret ediyor olabilir. Batıdakine örnek olarak Amerika’daki Katrina kasırgası gösterilmektedir.

10- Kâbe yıkılacakBu yıkım, yeryüzünde “Allah, Allah” diyen kimse kalmadığı bir zamanda meydana gelecek ve ondan sonra bir daha tamir edilmeyecek ve ziyaret edilmeyecektir. Kıyametin kopması sürecinde zaten hiçbir şey kararında kalmaz.

Kelime anlamı olarak sûr ise, “seslenmek, boru, üflenince ses çıkaran boynuz” manasına gelir. Terim olarak “kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilme­lerini sağlamak için İsrâfil (a.s.) tarafından üfürülecek olan boru”ya sûr de­nilir. Hz. Peygamber bir hadislerinde sûrun, kendisine üflenen bir boru ve boynuz olduğunu haber vermişlerdir (Tirmizî, “Kıyâmet”, 8). Fakat bu boru­nun mahiyeti insanlar tarafından bilinemez. Sûr da bütün âhiret hallerinde olduğu gibi dünyadaki borulara benzetilemez.

Kur’an âyetlerinden anlaşıldığına göre, İsrâfil (a.s.) sûra iki defa üfüre­cektir. İlkinde Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olan her şey deh­şetinden sarsılacak (nefha-i feza‘=korku üfürüşü) ve her şey yıkılıp ölecek ve kıyamet kopacak (nefha-i sâik=ölüm üfürüşü), ikincisinde de insanlar dirile­cek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine koşacaklardır (nefha-i kıyâm=kalkış üfürüşü) (en-Neml 27/87; Yâsîn 36/51; ez-Zümer 39/68; el-Hâkka 69/13-16).

“Kıyamet Alametleri Nelerdir?” başlıklı bu yazımızda sizlere; gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir, kıyamet alametleri nelerdir diyanet, kıyamet alametleri nelerdir maddeler halinde, büyük kıyamet alametleri, gerçekleşen kıyamet alametleri 2019, kuran’da kıyamet alametleri nelerdir, kıyametin alametleri maddeler halinde, kıyamet alametleri bilgi arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermeye gayret ettik umarım beğenirsiniz.

Sizce Dünyada tüm bu yaşananlardan sonra Kıyamet çok mu uzak?