Mezheplerin Cinlere Bakışı ve İslam’da Cin Kavramı

Toplumumuza hakim İslam kültüründe de cinlerin kişinin bedenine girerek ve birtakım ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olabileceği inanışı mevcuttur. Görürüz ki Mu’tezileden bir grubu hariç tutarsak,  Ebu’l-Hasan el-Es’arî ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat uleması, cinlerin kişinin bedenini ele geçirerek sara hastalığına neden olabileceğini ileri sürmektedirler. 

Buna göre cinlerin bedene hakim oluşu ve insana olumlu olumsuz etkide bulunabilmesinin varlığına delil Kurân-ı Kerim’deki Bakara Suresinin 275. âyetidir. Şöyle ifade etmektedir; “Faiz yiyen kimseler, kendisine şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa, mezarlarından öylece kalkarlar” buyrulan ayette şeytanın kişinin ruhuna, düşünüşüne hatta tüm bedene etki edebileceğine delil olarak düşünülmektedir.

Yine şeytani güçlerin insanlara tasallut olması manasına gelen vesvesenin varlığı da Kurân’da Nâs suresinde karşımıza çıkar. Ve yine cinlerin bedene girebileceği yönündeki bir hadis de cinlerin insan bedenine girebileceğinin hadisten delili olarak öne sürülmektedir. Mezhepler cinler alemi konusunda kaynak olarak Kuran-ı Kerim ve hadisler eşliğinde meseleyi değerlendirmektedir.

M.S. 840–1244 Karahanlılar devrindeki hastanelerde ruh hastaları için müstakil mekânlar tesis edilmiş bu hastaneler Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerine de yapılmaya devam etmiştir. Bu şifahanelerin içinde de mutlaka cinlenmişler (mecnunlar) için yerler ayrılmış, hatta “darül-mecanin” adı verilen yine bağımsız yapılar da organize edilmiştir.