Mum Yakma Hakkında Korkunç Gerçekler

Türbe, mezar, tekke ve benzeri mekanlarda mum yakma gibi adetler, eski cahiliye devirlerinden kalma ilginçliklerden ve saçmalıklardan birisidir. Tarihçilerin çoğu; bu adetin en ilkel ateş kültü ile ilgili olduğuna yani “Ateşe tapınmakla” alakalı bir adet olduğuna inanır. En eski devirlerde sadece “aziz” kişilerin değil, başka başka ölülerin de mezarlarında yahut öldükleri mekanda mum veya ateş yakmak bir nevi kurban olarak algılanırdı. “Türbelerde mum (kandil) yakma adetleri Fenikeliler zamanlarından gelmiş etmiş bir inanıştır. Fenikeliler SUR şehrinin hamisi ve kendilerinde ilahı olan MELKÂRES’in heykeli önünde devamlı kandil yakarlardı”

Hristiyanlıktan önceki dönemlerde; Helenler ve Romalılar’ın da mezarlarında ve mezar taşları üzerinde meşaleler yaktıkları bilinen bir gerçektir. Bu kavimler Hristiyan olduktan sonra da bu adetlerini bırakmaz. Paganizm kalıntısı bu adet, daha sonraları Hristiyan din adamları tarafından kitaba uygun hale getirilip, mum yakma şeklinde dini ayinlere sokuşturulmuştur. Hristiyan din adamlarının izahlarına göre güya bu âdet, ilk Hristiyanların karanlık mağara ve Katakomplarda gizlice ibadet ettikleri zaman yaktıkları mum ve meşalelerin hatırası imiş.

Dinimiz İslam’da cami duvarına, kabir taşına, mezar taşına, mum yakılır diye bir kural bulunmaz. Bu adet, Müslüman-Türklere Mecusilerden ve Hristiyanlardan geçmiştir.

Mum Yakma

Kabir başına, mezar taşına mum yakan kişi, oradaki yatırla kendini bütünleşmiş, ondan bir parça olmuş gibi kabul ediyor ki, bu büyük bir hatadır ve şirktir. İslam’a göre insan, ancak Allah’a iltica eder ve O’na sığınır; O’nun dışındaki varlıklardan medet ummak yanlıştır. Bu itibarla kabirlerde mum yakma adeti yanlış bir inançtır, hurafedir. Ayrıca halkımız arasında yaygın olan bir yanlış inanç da cenaze çıkan odada 40 gün ışık yakılmasıdır. Güya ölü çıkan odada 40 gün ışık yakılırsa, ölünün ruhu geldiği zaman karanlıkta kalmaz evini ve odasını daha çabuk bulurmuş…

Böyle inançlar batıl itikatlardandır. İslâm esasları ile alakası yoktur. Ama maalesef bazı kimseler bunlara inandırılmıştır. İslâm’da türbe bahçesine, kabristana ağaç ve çiçek dikilir, fakat mum yakılmaz.