Osmanlı Döneminde Şam’da Gökten Taş Yağdı

Beddua amaçlı kullandığımız “Başına Taş Yağsın” sözü 1844 senesinde Şam’da ayan beyan gerçek olmuş ve o yılın Nisan ayında kente gökten kırmızı renkli taş ve toprak parçaları yağmıştı. Şehirde aynı tarihlerde buna benzer başka tuhaf olaylar da peşi sıra yaşanmış ve halk tüm bu ...Devamı

Selçuklu ve Osmanlı Döneminde Cin Tedavileri

Türkler için konuşmak gerekirse ki bir önceki yazımızda da ifade etmiştik, M.S. 840–1244 arasında Karahanlılar hastanelerinde ruh hastaları için bağımsız mekânlar yapmaya başlanmış bu hastaneler Selçuklular ve Osmanlılar yıllarında da yapılmaya devam etmiştir. Bu şifahanelerin içinde de mecnunlar (cinlenmişler) için olmazsa olmaz özel yerler ...Devamı

Mezheplerin Cinlere Bakışı ve İslam’da Cin Kavramı

Toplumumuza hakim İslam kültüründe de cinlerin kişinin bedenine girerek ve birtakım ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olabileceği inanışı mevcuttur. Görürüz ki Mu’tezileden bir grubu hariç tutarsak, Buna göre cinlerin bedene hakim oluşu ve insana olumlu olumsuz etkide bulunabilmesinin varlığına delil Kurân-ı Kerim’deki Bakara Suresinin ...Devamı

Psikiyatrinin Cin Kavramına Bakışı

Akıl hastaları ve hastalıklarının cinlerle ilişkilendirilmesi yahut cin mi psikolojik mi sorusu, tarih boyunca yaygın olarak benimsenmiş bir durumdur. Gerçekten de geçmişten günümüze toplumlarda “deli” olarak nitelendirilmiş ya da akıl ve ruh sağlığını kaybetmiş olan kimselere “mecnun” yani cinlenmiş denilmesi bu konuya verebileceğimiz ilk ...Devamı

Cinlerin Şekilleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Önceki yazılarımızda sıkça belirttiğimiz üzere; cinlerin tıpkı bizler gibi Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan ve yalnızca ibadet ettiği düşünülen cinlerden insanlara genel olarak bir zarar gelmeyeceği düşünülür. Ehl-i sünnet uleması bunları tanır. Sâlih insanlar gibi çoğu alime görünür ve sohbet edebilirler. Kâfir ...Devamı

Eski Toplulukların Cinlerle İlgili İnanışları

Her kesiminde kötü ruh ve cinlere inanılırdı. Bâbillilere bu inançlar Sümerlerden geçtiğinden lügat de doğal olarak Sümerceydi. Babillilerin “edimmu.” adını taktığı kötü ruhlar, ölüm sonrası kendileri için yeterli ayinlerin yapılmaması yüzünden dünyaya döndüğüne inanılan sitemkar ölü ruhlardı. Bunların sağa sola musallat olduklarına inanılmış ve ...Devamı

Ruhçuluğun Kurucusu Dr. Bedri Ruhselman ve Hayatı

1898’de İstanbul Fındıklı’da dünyaya gelen, 18 Şubat 1960’da yaşadığı ikinci kalp krizi sonrasında “spatyom” dediği “ruhlar alemine” göçen hekim Bedri Ruhselman, metapsişik çalışmaların en kısa ifadeyle “ruhlarla bilimsel temasın” ülkemizdeki öncüsü olarak kabul edilir. Çerkes kökenli asker bir aileden gelen ve hiç evlenmeyen Ruhselman; ...Devamı

Vefk Nedir? Vefk Çeşitleri Nelerdir?

Lügatte “münasip, uygun veya uyum” manasındaki vefk, harflerin tek halleriyle yahut bileşik “havas” özelliklerini konu edinen harf ilminin bir koludur ve bu karışımın mistik manalar barındırdığı düşüncesini temel alır; dikdörtgen veya kare kutucuklar içine belirli şart ve zamanlarda belli yöntemlerle rakamlar, sayı değerindeki harfler, ...Devamı

İslam Öncesi Araplarda Cin İnancı

Cahiliye devri Arap toplumlarının ve bölgedeki diğer halkların cinler hakkındaki düşünceleri hurafelerle dopdoluydu. Genel olarak belki de can sıkıntıları ile ilgili olsa gerek hayatlarında; ruhlar aleminin önemli bir yeri vardı. Bazı ağaç ve taşlarda, mağara, kuyu ve benzeri mekanlarda hayatlarına etki edebilecek iyi ve ...Devamı

Hristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın Oğlu Diyor

Hristiyanların en büyük hatalarından biri kendi peygamberleri hakkında olmuştur. Onlar, yüce Allah’ın bir mucize olarak (el-Mü’minûn, 23/50) babasız yarattığı Hz. İsa hakkında tanrının oğlu gibi yanlış hükümler vermektedir. Onu bir insanmış gibi değil, bizleri günahlarımızdan kurtarmak için yeryüzüne inen, tıpkı bizim gibi yaşayan tanrısal ...Devamı

İslam’a Göre Heykel, Biblo ve Resim Bulundurmak

Biblolar, suret ve resimler; içeriğine veya resmi yapıp bulunduranın maksadına göre hükümlendirilir. Tapınmak, hürmet saygı göstermek, uğurlu kabul etmek, takdis etmek gibi amaçlarla herhangi bir maddeyle, heykel veya biblo yapıp kullanmak, duvarlara asmak yahut mekanlarda bulundurmak, her şart ve koşulda asla câiz değildir, kesin ...Devamı

Evliyalar ve Kerametleri Hakkında

Genel olarak kabul gören ve bizim de itikadımız olan Ehl-i sünnet akaidine göre, velilerin kerametleri, yaşanmış evliya kerametleri haktır ve caizdir. İtikatta mezhebi olan Mutezile ile Şia hem veliyi hem de kerameti inkar eder. Keramet onlara göre caiz değildir. Tasavvufta kullanılan önemli kavramlardan olan ...Devamı