Yecüc Mecüc Nedir?

Yecüc Mecüc; kıyamete yakın ortaya, yeryüzüne çıkacak insanlığı ortadan kaldırmaya çalışacak kavim olarak bilinmektedir. Kuranı Kerim’de yer alan Kehf Suresinin 93.-99. ayetlerinde Zülkarneyn’in cinlerin de yardımıyla bu tehlikeli kavmi insanlıktan uzak tutacak seddi inşası nakledilir. Sizler için yecüc mecüc hadisleri eşliğinde bazı bilgiler paylaşmak isteriz.

Sahih-i Buhari’de yer alan bir hadise göre, Yecüc ve Mecüc Ademoğulları’dır, yani insandır, belirli bir halkın kovulmuş oldukları yıkık bir şehre o halk geri döndükleri zaman Yecüc ve Mecüc salıverileceklerdir. Alimler bu şehrin Kudüs olduğunu öne sürmekteyse de konuda bir ittifak mevcut değildir.

Bu zararlı ve bozguncu iki kötü kavim: Yecüc mecüc imanlı değildir. Kafirdirler… Söz konusu set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar, bunların gazabından şehirlere, binalara saklanır. Hayvanları yeyip bitirirler. Nehirleri içerek kuruturlar. Yecüc Mecüc öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Ağaç gibi uzun olanları, alabildiğine enine geniş olanları ve kulakları bedenlerini örtecek derecede büyük olanları olduğu rivayet edilir. 

Hadislerde konu şöyle izah edilir: “Öylesine kalabalık bir kavimdir ki ırmakların ve göllerin suyunu kolayca tüketebilirler. Hepsi bir anda tek bir insanın ölümü gibi ölecek, Dünya üzerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer görülmeyecek. Bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. (Biraz önce bahsettiğim “Kulakları bedenlerini örtecek kadar büyük cümlesini hatırlarsınız…”) Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde onu da yerler, Onların bir ucu Şam’da, bir ucu Horasan’da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve İsrail’de bulunan Taberiye Gölü’nü de içeceklerdir.”

Unutmadan nakledelim; Enbiya Suresi 96.-97. ayetlerde ise seddin yıkılması şöyle anlatılmakta: “Nihayet Yecüc Mecüc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vaadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kafirlerin gözleri birden donakalır. “Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!” diyecekler.”

Yecüc Mecüc için nakledilenlerden en vurucu olanı, bu ırkın Dünyayı yerle bir ettikten sonra halen doymayıp, mızraklarını göğe fırlatmaları ve gökten düşen mızrağın bile kana bulanmış halde geri dönmesidir.

Bu tehlikeli kavmin çıkıp insanoğluna bela oluşu; Mehdi ‘nin Dünyaya gelişinden ve İsa Mesih’in sahte mesih Deccal’i öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc, Allah’ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile ortadan kaldırılacaktır. Hristiyanlar “Gog ve Mog” dedikleri bu varlıkların Türkler olduğunu iddia etmişlerdi. 13’üncü yüzyılda Moğol imparatoru Cengizhan ordularının dünya hakimiyetine soyunması sonrasında Yecüc ve Mecüc’ün Moğollar olduğu da düşünüldü. Bir iddia da Yecüc Mecüc uzaydan gelip Dünyayı istila edecek der… Yazar İskender Türe’nin Karizma yayınlarından çıkan Zülkarneyn isimli eserinde, başka bir gezegende kapatıldıkları sedden kurtulmaya çalışan vahşi uzaylılar olarak yorumlanırlar.

İsa aleyhisselam dua eder. Boyunlarında yara çıkıp bir gecede ölürler. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yer yüzü yaşanamayacak bir hal alır. Atlamadan belirtelim bizim gibi insan değillerdir.. Farklılık gösterirler. Yassı yüzlü, küçük gözlü, büyük kulaklı ve kısa boyludurlar.  Her birinin bin çocuğu olur. Cin ve insanların sayılarının onda dokuzu bunlardır. Arkasında kaldıkları seddi her gün oyarlar. Geceleri eskisi gibi olur, tekrar baştan oymaya başlarlar… Kısa boylu oldukları konusunun girişte belirttiğim “Ağaç gibi uzun olanları vardır…”  ifadesiyle çeliştiğinin farkındayım ancak alimlerin yorumlarını naklediyorum ve yorumu size bırakıyorum.

Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de ve Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta “GOG ve MAGOG” olarak ifade edilne Yecüc ve Mecüc’ün bozgunculuğunu; girişte de belirttiğimiz üzere geçmişte Hz. Zülkarneyn’in yaptığı sed engellemiştir. Kehf Suresi 93.-99. ayetler şöyle der: 97 – “Artık o Ye’cüc ve Me’cüc’ün, ne seddi aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi.”, 98 – Zülkarneyn: “Bu, Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir.”

Son olarak görüşleri tekrar özetleyelim ve bu fitneden Allah’a sığınalım:

– Kaşgarlı Mahmud haritasında Çinlileri Yecüc Mecüc olarak görür ve nakleder.
– Sibirya topraklarında küresel ısınma sonrası ortaya çıkacak bir kavim olduğu görüşü vardır.
– Arapçı Kürdilerin Nursilerin “Türkler ve Moğollardır” tezi mevcuttur.
– Araplara göre Türkler günahkar ve yoldan çıkmış bir millettir. Kürt Said buradan gaz alır.
– Bir başka yoruma göre, yer altında yaşayan ve reptilian olarak bilinen ırktır.
Yecüc Mecüc uzaydan gelecek düşüncesi de mevcuttur.

Umarız yecüc ve mecüc nedir sorunuza cevap verebilmişizdir.

Yecüc Mecüc gibi tam olarak bilinmeyen ancak Kuran’da da işaret edilen kıyamet alametleriyle ilgili yorumlarda bulunurken  hadisler dikkatlice incelenmeli ve hurafeler dikkate alınmamalı, Kuran ayetlerinde bizlere sunulan bilgiler çerçevesinde düşünülerek anlaşılmaya çalışılmalıdır.